Seu electrònica

Ajuntament de Barcelona

Verificació de documents

Contingut

Mitjançant aquesta pàgina de verificació i recuperació de documents, l’Ajuntament de Barcelona us permet constatar el contingut dels Documents de Còpia Autèntica i dels Certificats de Padró, i us permet consultar i descarregar el contingut del vostre projecte d’obres segellat.


El Codi Segur de Verificació apareix imprès al marge esquerre del document de còpia.

El Codi Segur de Verificació és un codi únic que identifica un document electrònic i permet, mitjançant la consulta a la seu electrònica de l'Ajuntament de Barcelona, comprovar la integritat del document consultat. Les lleis 39 i 40 de 2015 introdueixen el codi segur de verificació (art. 42.b de la Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic sobre els sistemes per a l’actuació administrativa automatitzada i art. 27 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques, sobre validesa i eficàcia de les còpies efectuades per les administracions públiques).

Última actualització 08/05/2024