Esteu aquí

Registre d'Honors i Distincions

La ciutat de Barcelona ha de reconèixer les activitats, les obres o les trajectòries de persones i entitats que ho mereixin, i així ho estableix expressament l’article 44 de la Carta municipal de Barcelona, Llei 22/1998, de 30 de desembre. En conseqüència, en ús de les atribucions dels ajuntaments que estableixen els articles 50.24, 189, 190 i concordants del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, l’Ajuntament de Barcelona ha elaborat un Reglament d’honors i distincions, que té per objecte establir les diferents tipologies d’honors i distincions de què disposa la ciutat de Barcelona per reconèixer i honorar els ciutadans i ciutadanes, les institucions i les entitats que hagin excel·lit en els seus àmbits respectius i hagin contribuït al prestigi de la ciutat de Barcelona i dels valors ciutadans que la defineixen i li són propis.

Registre anual dels honors i distincions:

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Reglament Municipal dels honors i les distincions

Reglament d'honors i distincions de l'Ajuntament de Barcelona (accés a l'anunci del BOPB)

 

SystemPerfil Contractant temporarily out of service for technical reasons

Podeu accedir als anuncis de licitació pública de l'Ajuntament publicats a partir de l'1 de juny de 2016 a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

SystemTauler d'edictes temporarily out of service for technical reasons

Per consultes i informació sobre edictes adreceu un correu a edictes@bcn.cat

SystemGaseta municipal temporarily out of service for technical reasons

Per consultes i informació sobre la Gaseta Municipal adreceu un correu a gaseta@bcn.cat

SystemRegistre electrònic del portal de tràmits temporarily out of service for technical reasons

Mentre duri la incidència, les sol·licituds es poden presentar en qualsevol dels punts de registre presencials de l'Ajuntament de Barcelona (accediu a adreces i horaris)

SystemQueixes i suggeriments temporarily out of service for technical reasons
SystemVerificació de documentació temporarily out of service for technical reasons
Última actualització 05/04/2019