Esteu aquí

Registre d'Honors i Distincions

La ciutat de  Barcelona ha de reconèixer les activitats, les obres o les trajectòries de persones i entitats que ho mereixin, i així ho estableix expressament l’article 44 de la Carta municipal de Barcelona, Llei 22/1998, de 30 de desembre. En conseqüència, en ús de les atribucions dels ajuntaments que estableixen els articles 50.24, 189, 190 i concordants del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, l’Ajuntament de Barcelona ha elaborat un Reglament d’honors i distincions, que té per objecte establir les diferents tipologies d’honors i distincions de què disposa la ciutat de Barcelona per reconèixer i honorar els ciutadans i ciutadanes, les institucions i les entitats que hagin excel·lit en els seus àmbits respectius i hagin contribuït al prestigi de la ciutat de Barcelona i dels valors ciutadans que  la defineixen i li són propis.

Registre anual dels honors i distincions:

2021

2020

2012-2019

Reglament Municipal dels honors i les distincions

Reglament d'honors i distincions de l'Ajuntament de Barcelona (accés a l'anunci del BOPB)

 

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 27/07/2021