Esteu aquí

Registre d'Honors i Distincions

La ciutat de  Barcelona ha de reconèixer les activitats, les obres o les trajectòries de persones i entitats que ho mereixin, i així ho estableix expressament l’article 44 de la Carta municipal de Barcelona, Llei 22/1998, de 30 de desembre. En conseqüència, en ús de les atribucions dels ajuntaments que estableixen els articles 50.24, 189, 190 i concordants del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, l’Ajuntament de Barcelona ha elaborat un Reglament d’honors i distincions, que té per objecte establir les diferents tipologies d’honors i distincions de què disposa la ciutat de Barcelona per reconèixer i honorar els ciutadans i ciutadanes, les institucions i les entitats que hagin excel·lit en els seus àmbits respectius i hagin contribuït al prestigi de la ciutat de Barcelona i dels valors ciutadans que  la defineixen i li són propis.

Registre anual dels honors i distincions:

2022

2021

2020

2012-2019

Reglament Municipal dels honors i les distincions

Reglament d'honors i distincions de l'Ajuntament de Barcelona (accés a l'anunci del BOPB)

Modificació del Reglament d'honors i distincions

La Comissió de presidència, drets de ciutadania, participació i seguretat i prevenció va acordar sotmetre el Reglament aprovat inicialment a informació pública durant el termini de 30 dies, en què es van poder presentar les al·legacions que es van considerar oportunes, tal com disposa l’article 178.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i l’article 112 del Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Barcelona. L'expedient va restar exposat al públic per a la seva consulta des del 29 de desembre de 2021 fins al 9 de febrer de 2022, període durant el qual es van poder formular al·legacions. Anunci al BOPB

 

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 18/03/2022