Seu electrònica

Ajuntament de Barcelona

Registre d'Honors i Distincions

Contingut

La ciutat de  Barcelona ha de reconèixer les activitats, les obres o les trajectòries de persones i entitats que ho mereixin, i així ho estableix expressament l’article 44 de la Carta municipal de Barcelona, Llei 22/1998, de 30 de desembre. En conseqüència, en ús de les atribucions dels ajuntaments que estableixen els articles 50.24, 189, 190 i concordants del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, l’Ajuntament de Barcelona elaborà un Reglament d’honors i distincions, amb l'objectiu d'establir les diferents tipologies d’honors i distincions de què disposa la ciutat de Barcelona per reconèixer i honorar els ciutadans i ciutadanes, les institucions i les entitats que hagin excel·lit en els seus àmbits respectius i hagin contribuït al prestigi de la ciutat de Barcelona i dels valors ciutadans que  la defineixen i li són propis.

Per acord de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció, en sessió ordinària del dia 15 de de desembre 2021 es va resoldre sotmetre a un període d’informació pública la modificació del Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Barcelona. Havent finalitzat el termini d’informació pública el 9 de febrer de 2022 sense que s’hagin formulat suggeriments ni al·legacions, el Plenari del Consell Municipal en sessió del dia 25 de març del 2022, adoptà el següent acord: “(16/2021) APROVAR definitivament la modificació del Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Barcelona; PUBLICAR la modificació, així com el text consolidat del Reglament d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Barcelona, que s'hi insereix com a annex, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta Municipal i al web municipal.”

Reglament d'honors i distincions de l'Ajuntament de Barcelona (accés al text consolidat publicat al BOPB)

Registre dels honors i distincions:

Registre d'Honors i Distincions de l'Ajuntament de Barcelona

Última actualització 22/02/2024