Seu electrònica

Ajuntament de Barcelona

Sistemes d’identificació i de signatura electrònica

Contingut

Sistemes d’identificació i de signatura electrònica

L’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, ha impulsat la relació entre l’ajuntament i les persones i empreses mitjançant el canal electrònic.

L’aprovació, l’any 2018, de la nova Ordenança reguladora d’administració electrònica potencia l'ús encara més intens de les tecnologies amb l'Ajuntament i pretén facilitar el ple aprofitament dels seus beneficis, tot establint els principis generals d'actuació de l'Administració municipal en aquesta matèria, en especial l'accés per mitjans electrònics als serveis públics i als procediments administratius la competència dels quals correspongui a l'Ajuntament. Així mateix, la norma ofereix plena seguretat jurídica, tant com agilitat i eficàcia, a l'actuació que han fet i fan tots els serveis municipals per facilitar, a través d'Internet i dels canals telemàtics en general, serveis d'informació, consulta, tramitació i participació.

Identificació i signatura electrònica de la ciutadania

Per tramitar per internet amb l’Ajuntament de Barcelona sempre és necessari identificar-se i, en alguns casos, a més, signar. Els possibles sistemes d’identificació per accedir als tràmits telemàtics depenen de les garanties d’identificació requerides i del nivell de protecció de dades establerts per a cada un d’ells.

La pàgina de l'Oficina Virtual de tràmits conté tota la informació sobre els sistemes admesos per l'Ajuntament de Barcelona, el requisits d’identificació per a cada tràmit telemàtic i els requisits tècnics necessaris pel bon funcionament de la comunicació telemàtica::

Oficina virtual de l'Ajuntament de Barcelona


Actuacions administratives automatizades

En relació al funcionament electrònic de les administracions, l'art. 41 de la Llei 40/2015 estableix els principis rectors de l'actuació administrativa automatizada, que regula la possibilitat de realitzar actuacions de manera automatitzada i sense intervenció directa d'un emplezat públic per raons d'economia i eficiència.

El Reglament d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics aprovat pel Reial decret 203/2021, de 30 de març, desenvolupa la possibilitat de tramitar electrònicament de manera automatitzada actuacions administratives.

S'entén per actuació administrativa automatitzada l'actuació realitzada íntegrament amb mitjans electrònics, en el marc d'un procediment administratiu, en el qual no hi hagi intervingut de manera directa el personal al servei de l'Ajuntament, i que utilitza algun dels sistemes de signatura establerts a la normativa municipal. Per l'actuació administrativa automatitzada, l'Ajuntament de Barcelona utilitza certificats, proveïts majoritàriament per CATCert Enllaç al seu catàleg de certificats

El decret de la Comissió de govern el 22 de juny de 2022, publicat al BOPB el 23-08-2022 (enllaç anunci BOPB), regula l'ús del mecanisme d'actuació administrativa automatitzada en la tramitació dels procediments administratius de l’Ajuntament de Barcelona, i estableix el procediment per a la seva autorització, els criteris a aplicar i els sistemes de supervisió i manteniment d'aquest mecanisme.

Relació de procediments que incorporen sistemes d'actuació administrativa automatizada.

Segells electrònics emprats per l'Ajuntament

L’Ajuntament pot identificar-se i signar electrònicament de forma automatitzada emprant sistemes de segell electrònic, basat en certificat electrònic qualificat que reuneixi els requisits exigits per la legislació de firma electrònica.

Relació de tràmits en què l’Ajuntament utilitza mecanismes de signatura per a l’actuació administrativa automatitzada:

SEGELL
FUNCIONALITAT

Ajuntament de Barcelona

Segell per signar les còpies autèntiques electròniques, les còpies autèntiques electròniques imprimibles.

AjBCN Registre general

Segell per signar el justificant de rebut de registre.

AjBCN Registre general. Signatura Recepció

Segell per signar sol·licituds per tràmits, en cas que el ciutadà s’hagi autenticat amb dades al·legades o conegudes.

ACEFAT-Ajuntament de Barcelona

Segell per a notificacions a les sol·licituds per part de les empreses de serveis sobre permisos d'obres a la via pública (eGios).

ACN Ajuntament de Barcelona Departament de Població

Segell per a certificats d'empadronament de residència o de convivència.

AjBCN: Decidim Barcelona

Segell per signar documents de DECIDIM BARCELONA.

AjBCN: Gaseta Municipal Barcelona

Segell per signar les publicacions dels anuncis a la Gaseta Municipal.

Ajuntament de Barcelona Secretaria General

Segell per signar documents de l’aplicació de gestió del Consell Municipal.

AjBCN-PAM:

Pla d'Actuació Municipal

AjBCN: eFactura:

Segell per signar factures de l’AjBCN.

Alcaldia Ajuntament de Barcelona:

Segell per signar certificats de Secretaria.

Foment de Ciutat (FC)

Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Foment de Ciutat.

Fundació Bit Habitat (BITHABITAT)

Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Fundació Bit Habitat.

Fundació Julio Muñoz Ramonet (FJMR)

Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Fundació Julio Muñoz Ramonet.

Fundació Mies Van Der Rohe (MIES)

Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Fundació Mies Van Der Rohe.

Fundació Museu Picasso de Barcelona (PICASSO)

Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Fundació Museu Picasso de Barcelona.

Fundació Navegació Oceànica de Barcelona (FNOB)

Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Fundació Navegació Oceànica de Barcelona.

Informació i Comunicació Barcelona (ICB)

Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Informació i Comunicació Barcelona.

Institut Barcelona Esports (IBE)

Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Institut Barcelona Esports.

Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)

Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Institut de Cultura de Barcelona.

Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB)

Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.

Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB)

Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Institut Municipal de Mercats de Barcelona.

Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida (IMPU)

Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida.

Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPIJ)

Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Institut Municipal de Parcs i Jardins.

Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)

Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.

Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)

Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Institut Municipal de Serveis Socials.

Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)

Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Institut Municipal d'Educació de Barcelona.

Institut Municipal d'Hisenda Barcelona (IMHB)

Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Institut Municipal d'Hisenda Barcelona.

Institut Municipal d'Informàtica (IMI)

Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Institut Municipal d'Informàtica.

Institut Municipal d'Urbanisme (IMU)

Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Institut Municipal d'Urbanisme.

Selectives Metropolitanes (SEMESA)

Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Selectives Metropolitanes.

Solucions Integrals per als Residus (SIRESA)

Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Solucions Integrals per als Residus.

Tractament i Selecció de Residus (TERSA)

Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Tractament i Selecció de Residus.

SEGELL
Ajuntament de Barcelona
FUNCIONALITAT
Segell per signar les còpies autèntiques electròniques, les còpies autèntiques electròniques imprimibles.
SEGELL
AjBCN Registre general
FUNCIONALITAT
Segell per signar el justificant de rebut de registre.
SEGELL
AjBCN Registre general. Signatura Recepció
FUNCIONALITAT
Segell per signar sol·licituds per tràmits, en cas que el ciutadà s’hagi autenticat amb dades al·legades o conegudes.
SEGELL
ACEFAT-Ajuntament de Barcelona
FUNCIONALITAT
Segell per a notificacions a les sol·licituds per part de les empreses de serveis sobre permisos d'obres a la via pública (eGios).
SEGELL
ACN Ajuntament de Barcelona Departament de Població
FUNCIONALITAT
Segell per a certificats d'empadronament de residència o de convivència.
SEGELL
AjBCN: Decidim Barcelona
FUNCIONALITAT
Segell per signar documents de DECIDIM BARCELONA.
SEGELL
AjBCN: Gaseta Municipal Barcelona
FUNCIONALITAT
Segell per signar les publicacions dels anuncis a la Gaseta Municipal.
SEGELL
Ajuntament de Barcelona Secretaria General
FUNCIONALITAT
Segell per signar documents de l’aplicació de gestió del Consell Municipal.
SEGELL
AjBCN-PAM:
FUNCIONALITAT
Pla d'Actuació Municipal
SEGELL
AjBCN: eFactura:
FUNCIONALITAT
Segell per signar factures de l’AjBCN.
SEGELL
Alcaldia Ajuntament de Barcelona:
FUNCIONALITAT
Segell per signar certificats de Secretaria.
SEGELL
Foment de Ciutat (FC)
FUNCIONALITAT
Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Foment de Ciutat.
SEGELL
Fundació Bit Habitat (BITHABITAT)
FUNCIONALITAT
Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Fundació Bit Habitat.
SEGELL
Fundació Julio Muñoz Ramonet (FJMR)
FUNCIONALITAT
Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Fundació Julio Muñoz Ramonet.
SEGELL
Fundació Mies Van Der Rohe (MIES)
FUNCIONALITAT
Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Fundació Mies Van Der Rohe.
SEGELL
Fundació Museu Picasso de Barcelona (PICASSO)
FUNCIONALITAT
Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Fundació Museu Picasso de Barcelona.
SEGELL
Fundació Navegació Oceànica de Barcelona (FNOB)
FUNCIONALITAT
Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Fundació Navegació Oceànica de Barcelona.
SEGELL
Informació i Comunicació Barcelona (ICB)
FUNCIONALITAT
Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Informació i Comunicació Barcelona.
SEGELL
Institut Barcelona Esports (IBE)
FUNCIONALITAT
Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Institut Barcelona Esports.
SEGELL
Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)
FUNCIONALITAT
Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Institut de Cultura de Barcelona.
SEGELL
Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB)
FUNCIONALITAT
Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.
SEGELL
Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB)
FUNCIONALITAT
Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Institut Municipal de Mercats de Barcelona.
SEGELL
Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida (IMPU)
FUNCIONALITAT
Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida.
SEGELL
Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPIJ)
FUNCIONALITAT
Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Institut Municipal de Parcs i Jardins.
SEGELL
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)
FUNCIONALITAT
Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.
SEGELL
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)
FUNCIONALITAT
Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Institut Municipal de Serveis Socials.
SEGELL
Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)
FUNCIONALITAT
Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Institut Municipal d'Educació de Barcelona.
SEGELL
Institut Municipal d'Hisenda Barcelona (IMHB)
FUNCIONALITAT
Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Institut Municipal d'Hisenda Barcelona.
SEGELL
Institut Municipal d'Informàtica (IMI)
FUNCIONALITAT
Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Institut Municipal d'Informàtica.
SEGELL
Institut Municipal d'Urbanisme (IMU)
FUNCIONALITAT
Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Institut Municipal d'Urbanisme.
SEGELL
Selectives Metropolitanes (SEMESA)
FUNCIONALITAT
Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Selectives Metropolitanes.
SEGELL
Solucions Integrals per als Residus (SIRESA)
FUNCIONALITAT
Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Solucions Integrals per als Residus.
SEGELL
Tractament i Selecció de Residus (TERSA)
FUNCIONALITAT
Segell per signar el justificant de rebut de les licitacions de Tractament i Selecció de Residus.

Última actualització 09/02/2023