Seu electrònica

Ajuntament de Barcelona

Registres d'interessos

Contingut

Els càrrecs electes, consellers i conselleres de districte, comissionats i comissionades, alts càrrecs de l’Ajuntament de Barcelona i funcionaris i funcionàries de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional han de presentar les corresponents declaracions de béns i drets patrimonials i d'activitats i incompatibilitats als Registres d'interessos de l’Ajuntament.[1][2][3]

Aquests Registres són de caràcter públic i estan sota la custòdia del secretari general; aquests càrrecs han de presentar les declaracions respectives quan comencin la seva activitat, quan es produeixin variacions respecte a les declaracions inicials i en cessar en l'activitat.

Les dades de les declaracions es publiquen a la seu electrònica mentre dura el mandat corresponent i en el cas dels càrrecs amb funcions executives les seves declaracions d’activitats i incompatibilitats es mantenen publicades fins a dos anys després que acabin l'activitat.

[1] Art. 75.7 i 75.8 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local

[2] Art. 18.1 de les Normes reguladores del funcionament dels districtes

[3] Art. 8.2.h) del Codi Ètic, aprovat pel Plenari del Consell Municipal en sessió del dia 30 de juny de 2017, i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 13 de setembre de 2017

Cercador

Contingut

Última actualització 17/07/2023