Esteu aquí

Perfil de contractant

A través del nou portal de contractació de licitacions electròniques de l’Ajuntament de Barcelona, podeu realitzar el procés de selecció per a la contractació municipal. 

Aquest portal de contractació electrònica, que es posa a disposició de les empreses licitadores de manera gratuïta, serà l'única via per poder participar en les licitacions de l'Ajuntament de Barcelona i els seus ens dependents, tal com preveu la llei de contractació. Els tràmits de presentació d'ofertes electròniques, obertura de sobres electrònics, taules de valoració i fins a la formalització del contracte es duran a terme per mitjà d'aquest portal.

Abans d’implementar-lo definitivament, es fa una prova pilot amb una durada aproximada de 4 mesos en determinats contractes —que s’indicaran en els mateixos plecs de clàusules administratives particulars i en l’anunci de licitació— de les cinc àrees i entitats següents:

  • - la Gerència de Presidència i Economia.
  • - la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local.
  • - el Districte de Sarrià - Sant Gervasi.
  • - Institut Municipal d'Informàtica.
  • - Barcelona Activa SA.
  • - BIMSA.

Aquests pilots començaran a licitar al portal de contractació electrònica a partir del 14 de maig, mentre que la resta de gerències i districtes i del grup municipal ho farà esglaonadament fins a finals de juliol.

 

A la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP) trobareu tota la informació referent a la contractació pública actual tant de l’Ajuntament de Barcelona com dels seus ens dependents.

El decret de la Comissió de Govern de 5 de maig de 2016 acordà la vinculació del perfil de contractant municipal amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP) de la Generalitat de Catalunya. El Protocol de la Gerència Municipal de 27 de maig disposà que a partir de l'1 de juny de 2016 la vinculació fos efectiva per a tots els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament.

Les dades relatives als anuncis dels contractes licitats per l’Ajuntament de Barcelona, els seus organismes autònoms i d’altres ens dependents, publicats abans de l’1 de juny de 2016,  les trobareu en els enllaços següents:

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 27/03/2020