Esteu aquí

Perfil de contractant

En el perfil de contractant trobareu, entre altres informacions, la relativa a les licitacions en curs, les adjudicacions i les formalitzacions de l'Ajuntament de Barcelona, els seus organismes autònoms i altres ens dependents. També hi trobareu el plec de clàusules administratives generals, els plecs model de clàusules administratives particulars de l'Ajuntament de Barcelona i les instruccions internes de contractació de les entitats públiques empresarials i de les societats mercantils dependents.

El perfil de contractant és el mitjà de difusió de les licitacions dels procediments oberts, restringits i negociats amb publicitat; de les adjudicacions dels contractes amb procediment de licitació, i de les formalitzacions dels contractes d'obres adjudicats per una quantia igual o superior a 50.000 euros i de la resta de contractes adjudicats per una quantia igual o superior a 18.000 euros.

Les persones interessades a conèixer l'activitat contractual municipal o a participar-hi trobaran, en el perfil de contractant, els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques; els terminis de presentació de proposicions; i altres informacions essencials de cada procediment.

 

NOTA: Per constituir la Garantia definitiva caldrà indicar la referència del Contracte. Aquesta informació es troba al Perfil de Contractant, al detall de la licitació, amb identificador "Codi contracte".

De conformitat amb l'article 103.3.b) del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, les garanties provisionals que es prestin per aval o per certificat de contracte d'assegurança de caució o per certificat d'immobilització de valors anotats, es dipositaran davant l'òrgan de contractació, en lloc de la Tresoreria municipal.

Última actualització 23/05/2017