Esteu aquí

Perfil de contractant

A través del nou Portal de Contractació Electrònica de l'Ajuntament de Barcelona, les empreses poden participar en els procediments d'adjudicació de contractes municipals sotmesos a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Aquest portal de contractació electrònica, que es posa a disposició de les empreses licitadores de manera gratuïta, esdevé l'única via d'interacció entre els licitadors, els adjudicataris i els òrgans de contractació amb l'Ajuntament de Barcelona i els seus ens dependents, que progressivament n'implementaran la utilització, tal com preveu la llei de contractació. Els tràmits de presentació d'ofertes electròniques, obertura de sobres electrònics i taules de valoració fins a la formalització del contracte es duran a terme per mitjà d'aquest portal.

El Portal de Contractació Electrònica és una eina disponible durant les 24 hores dels 365 dies de l'any perquè qualsevol persona interessada pugui presentar ofertes electròniques, aclariments o justificacions d'ofertes anormalment baixes, acreditació de solvències i, si escau, formalitzar electrònicament els contractes.

En el cas que requereixin assistència, els licitadors s'han d'adreçar a l'apartat de suport del Portal de Contractació, que gestiona l'empresa proveïdora del mateix portal.

A la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP) trobareu tota la informació referent a la contractació pública actual tant de l’Ajuntament de Barcelona com dels seus ens dependents.

El decret de la Comissió de Govern de 5 de maig de 2016 acordà la vinculació del perfil de contractant municipal amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP) de la Generalitat de Catalunya. El Protocol de la Gerència Municipal de 27 de maig disposà que a partir de l'1 de juny de 2016 la vinculació fos efectiva per a tots els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament.

Les dades relatives als anuncis dels contractes licitats per l’Ajuntament de Barcelona, els seus organismes autònoms i d’altres ens dependents, publicats abans de l’1 de juny de 2016,  les trobareu en els enllaços següents:

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 04/02/2021