Seu electrònica

Ajuntament de Barcelona

Perfil del contractant

Contingut

A la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSPC)  trobareu tota la informació referent a la contractació pública actual tant de l'Ajuntament de Barcelona com dels seus ens depenents.

Portal de Contractació Electrònica

A través del nou Portal de Contractació Electrònica de l'Ajuntament de Barcelona, les empreses poden participar en els procediments d'adjudicació dels contractes municipals sotmesos a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Aquest portal de contractació electrònica, que es posa a disposició de les empreses licitadores de manera gratuïta, esdevé l'única via d'interacció entre els/les licitadors/res i els  òrgans de contractació de l'Ajuntament de Barcelona i els seus ens dependents, que progressivament n'estan implementant la utilització. Els tràmits de presentació d'ofertes electròniques, obertura de sobres electrònics i meses de contractació fins a la formalització del contracte es duran a terme per mitjà d'aquest portal.

El Portal de Contractació Electrònica és una eina disponible durant les 24 hores dels 365 dies de l'any perquè qualsevol persona interessada pugui presentar ofertes electròniques, aclariments o justificacions d'ofertes anormalment baixes, acreditació de solvències i, si escau, formalitzar electrònicament els contractes.

En el cas que requereixin assistència, els/les licitadors/res s'hauran d'adreçar a l'apartat de suport del Portal de Contractació, que gestiona l'empresa proveïdora del mateix portal.

Última actualització 18/04/2024