Esteu aquí

Registre electrònic

El Registre General és l’instrument de l’Ajuntament de Barcelona per controlar el flux de comunicació entre aquesta administració, la ciutadania i altres organitzacions, i dona fe de si s’ha produït o no aquesta comunicació. La seva finalitat és preservar els drets de la ciutadania i també els de l’Administració.

Instància genèrica per internet

Per cursar-la, cal identificar-se amb certificat digital (comproveu els mètodes d'identificació i els requisits tècnics)

 

Abans però...

Cal comprovar que la petició no correspon a un tràmit electrònic específic de la relació de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona, perquè, en aquest cas, podria rebutjar-se d’acord amb l’art. 66.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Verifiqueu que no hi ha un tràmit telemàtic específic al llistat alfabètic de tràmits realitzables electrònicament.

Una vegada s’ha enviat la instància, el registre emetrà automàticament un justificant de la recepció i deixarà constància de les dades de la petició, inclòs el número d’assentament.

Còmput de terminis

Les sol·licituds, els escrits o les comunicacions relatius a tràmits administratius es poden registrar tots els dies de l’any, durant les 24 hores. A efectes de còmputs de terminis, la recepció de documents en un dia inhàbil es considera efectuada el primer dia hàbil següent. La data i l’hora per la qual es regeix el registre és l’establerta per la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona.

Quan, per raons tècniques, es pugui preveure que el registre no estarà operatiu, s’avisarà les persones usuàries des de la seu electrònica amb la màxima antelació possible i mentre duri aquesta situació.

 

Documents adjunts

Si cal adjuntar documents, han d’estar en algun dels formats admesos (PDF, JPG o TIFF) i tenir una mida limitada en funció del tràmit específic.

En el cas de la instància telemàtica genèrica, hi ha un límit de sis documents annexos i una mida màxima de 5 Mb en total; quan els documents sobrepassen la mida màxima i es vol cursar igualment la sol·licitud, el tràmit de sol·licitud s’acaba sense documents adjunts.

 

Oficines d’atenció i registre

També podeu presentar la vostra sol·licitud a les oficines d’atenció presencial.

Descarregueu el model de petició autoemplenable.

document per recollir signatura menors majors de 12 anys (nom sentit)

Un cop emplenada la sol·licitud, imprimiu-la, signeu-la i lliureu-la en qualsevol registre presencial de l’Ajuntament de Barcelona d’acord amb els horaris i les adreces del plànol.

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques

Filtra per

Filtra per

S'han trobat 0 resultats

Mapa

  Normativa de referència

  Instrucció de la Secretaría General relativa a l'obertura presencial de les Oficines de Registre en el marc del procés de restabliment dels serveis municipals publicada a la Seu Electrònica el 22/05/2020

  Decret Registre Electrònic

  La Comissió de Govern va acordar sotmetre a informació pública,  durant un període de 30 dies, el Decret de Comissió de Govern aprovat inicialment. L'expedient va restar exposat al públic per a la seva consulta des del 21 de gener de 2022 fins al 3 març de 2022, període durant el qual es van poder formular al·legacions. Anunci al BOPB

  ORAE

  Última actualització 23/11/2021