Esteu aquí

Registre electrònic

Registre general de l'Ajuntament de Barcelona

El Registre General, és l’instrument que ha establert l’Administració per controlar el flux de comunicació entre l’Ajuntament de Barcelona i la ciutadania o altres organitzacions i que dóna fe de si s’ha produït o no aquesta comunicació. La seva finalitat és preservar els drets dels ciutadans i els de la mateixa Administració.

Canal electrònic (via internet)

Funciona tots els dies de l’any, durant les 24 hores del dia. A efectes de còmputs de terminis, la recepció de documents en un dia inhàbil es considerarà efectuada el primer dia hàbil següent. La data i hora per la qual es regeix aquest registre, és l’establerta per la Seu electrònica.

Registra les sol·licituds, els escrits o les comunicacions relatius a tràmits o procediments telemàtics existents en el Portal de Tràmits i els que es creïn en el futur, sempre que les normes d’aquests procediments així ho indiquin.

També es poden presentar les sol·licituds efectuades a través del model o sistema electrònic d’instància genèrica.

Abans d’utilitzar la instància genèrica en línia cal:

- Comprovar que no existeix un tràmit específic en el Portal de Tràmits que permeti realitzar la mateixa gestió:

 Relació de tràmits a realitzar mitjançant el Registre electrònic.

En cas que realitzeu peticions a través de la instancia genèrica que tinguin un tràmit específic en el Portal de Tràmits, rebreu un correu electrònic que us indicarà quin és el tràmit correcte que haureu de fer servir per fer efectiva la vostra sol·licitud. En aquest cas, la sol·licitud realitzada mitjançant instància genèrica no tindrà cap efecte.

- Disposar de certificat digital acceptat per l’Ajuntament de Barcelona (comprovar certificats acceptats) i requisits tècnics (versions navegadors, etc)Avís: El navegador Google Chrome a la seva versió 44 ha deixat de donar suport al component Java necessari pel correcte funcionament del tràmit. Es recomana l'ús del navegador Firefox o Internet Explorer en el seu lloc.

- En cas d’haver d’adjuntar documentació a la instància, consulteu les condicions que han de complir aquests documents digitals.

CIUTADANS: Instància genèrica (inici tràmit online) (cal identificar-se amb certificat digital)

EMPRESES: Instància genèrica (inici tràmit online) (amb certificat)

Un cop la instància s'ha enviat, el registre emetrà automàticament un justificant de la recepció, que deixarà constància del seu número d'assentament.

Quan per raons tècniques, es pugui preveure que el registre no podrà estar operatiu, s’avisarà els usuaris des de la Seu electrònica amb la màxima antelació possible i mentre duri aquesta situació.

Canal presencial

Funciona tots els dies de l’any que siguin hàbils a la ciutat de Barcelona.

Descarrega model de petició autoemplenable (presencial)

Un cop emplenada imprimiu-la, signeu-la i lliureu-la en qualsevol registre presencial de l'Ajuntament de Barcelona. Vegeu horaris i adreces dels registres.

 

Instrucció per al funcionament del Registre General

 

 

 

 

 

SystemPerfil Contractant temporarily out of service for technical reasons

Podeu accedir als anuncis de licitació pública de l'Ajuntament publicats a partir de l'1 de juny de 2016 a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

SystemTauler d'edictes temporarily out of service for technical reasons

Per consultes i informació sobre edictes adreceu un correu a edictes@bcn.cat

SystemGaseta municipal temporarily out of service for technical reasons

Per consultes i informació sobre la Gaseta Municipal adreceu un correu a gaseta@bcn.cat

SystemRegistre electrònic del portal de tràmits temporarily out of service for technical reasons

Mentre duri la incidència, les sol·licituds es poden presentar en qualsevol dels punts de registre presencials de l'Ajuntament de Barcelona (accediu a adreces i horaris)

SystemQueixes i suggeriments temporarily out of service for technical reasons
SystemVerificació de documentació temporarily out of service for technical reasons
Última actualització 13/03/2019