Esteu aquí

Concurs per a la concessió de l’ús privatiu de part del recinte industrial de “Palo Alto”

Acord de la Comissió d’Economia

D'acord amb el que disposa l’article 154 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, es comunica que per acord de la Comissió d’Economia i Hisenda, de 21 d’octubre de 2019, es va adjudicar, com a resultat de la concurrència pública celebrada, a la Fundació Privada Centre de Producció Artística i Cultural Palo Alto (CIF núm. G-61513693) la concessió de l’ús privatiu de domini públic d’una part del conjunt industrial protegit situat al c/ de Pellaires núm. 30-38, conegut com Palo Alto, amb la finalitat de consolidar el conjunt industrial de Palo Alto com a centre de producció artística i cultural, a l’entorn del disseny i la creació de la ciutat, a través de la implantació d’una residència d’empreses amb projectes “tractor” i la d’una incubadora d’empreses.
 

Termini de la concessió: 15 anys a comptar des de la data de formalització del contracte.

Termini presentació licitacions: 60 dies naturals comptats des de la publicació anuncis BOP i DOGC (veure clàusula 16a Plec)

Per validar competències o poders, si us plau, poseu-vos en contacte amb la Direcció de Patrimoni de l'Ajuntament de Barcelona.
 

Plec de clàusules reguladores per a la concessió de l’ús privatiu de part del recinte industrial de “PALO ALTO”

Annex 1:

Plànol espai

Superfícies

Annex 2:

Paràmetres incubadora

Annexos:

Estudi Econòmic-Financer

Informe Direcció Arquitectura Urbana i Patrimoni

Resum econòmic ingressos despeses Palo Alto 1998-2016:

Resum Econòmic 1

Resum Econòmic 2

Resum Econòmic 3

Resum Econòmic 4

Memòria descriptiva i gràfica obres rehabilitació realitzades.

Enllaç anunci BOPB (1/4/2019)

Enllaç anunci DOGC (1/4/2019)

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 28/10/2019