Seu electrònica

Ajuntament de Barcelona

Marc legal

Contingut

L'article 16 de l'ORDENANÇA reguladora de l’administració electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal el 21 de desembre de 2018, regula el Tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Barcelona.

1. El Tauler d’edictes electrònic és el mitjà per publicar-hi els anuncis, els acords, les resolucions i les comunicacions que emet el sector públic municipal en exercici de les seves competències d’acord amb les disposicions legals o reglamentàries que així ho estableixin.

2. La publicació al Tauler d’edictes electrònic té la consideració d’oficial i autèntica. El Tauler d’edictes electrònic és únic per a tot el sector públic municipal.

3. La publicació al Tauler d’edictes electrònic és prèvia i complementària a la publicació de les notificacions al Tauler edictal únic del Butlletí Oficial de l’Estat.

4. Les notificacions es fan mitjançant el Tauler d’edictes electrònic en els casos següents:

a) Quan les persones interessades siguin desconegudes.
b) Quan s’ignori el lloc on s’ha de practicar la notificació.
c) Quan s’hagi intentat la notificació en el domicili de les persones interessades i no s’hagi pogut practicar.

5. L’accés al Tauler d’edictes electrònic no requereix cap mecanisme d’acreditació de la identitat del ciutadà o la ciutadana.

6. El Tauler d’edictes electrònic es publica a la Seu electrònica. L’Ajuntament de Barcelona ha de garantir l’accés al Tauler en les oficines d’assistència en matèria de registres.

7. El Tauler d’edictes electrònic ha de disposar dels sistemes i mecanismes que garanteixin l’autenticitat, la integritat i la disponibilitat del contingut, en els termes que preveu la legislació vigent.

8. El Tauler d’edictes electrònic ha d’adoptar les mesures tècniques necessàries per protegir els drets de les persones i, en particular, evitar que la informació sigui indexada o pugui ser localitzada per terceres persones mitjançant cercadors, i que les dades personals difoses per mitjà del Tauler puguin ser objecte de tractament, tal com recull la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

Tauler Edictral Únic (TEU)

En relació a la gestió dels edictes de notificació, la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, va configurar un Tauler Edictal Únic (en endavant TEU),  per mitjà del Butlletí Oficial de l’Estat –Portal SITE-.

L’article 25 de l’esmentada llei va modificar el ja derogat apartat 5 de l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que regulava l’anomenada “notificació infructuosa” i que actualment es troba regulada en l’article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Es fa referència als edictes de notificació que realitza qualsevol Administració Pública quan els interessats en un procediment són desconeguts, s’ignori el lloc o el mitjà de la notificació, o bé intentada aquesta, no s’hagi pogut practicar, tot establint que s’hauran de publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat, encara que, prèviament i amb caràcter facultatiu, les Administracions podran publicar l’anunci en els butlletins territorials o en els taulers d’anuncis de l’Ajuntament de l’últim domicili de l’interessat, com és el Tauler d’edictes de l’Ajuntament de Barcelona.

Per desenvolupar les previsions d’aquesta normativa, des de la Secretaria General es va dictar una Instrucció interna sobre la gestió dels edictes de notificació, en data 20 de maig de 2015, en la qual es va establir que els edictes de notificació interns es continuaran publicant en el Tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament de Barcelona a efectes informatius i amb caràcter previ a la seva publicació en el TEU. A efectes del còmput del termini, la data de publicació que s’haurà de tenir en compte serà la del TEU.

D’acord amb la Instrucció per al funcionament del Tauler d'edictes, tant en suport físic com electrònic, si per qualsevol circumstància no prevista el Tauler d’Edictes Electrònic deixa d’estar operatiu, mentre duri aquesta situació, es publicaran en el tauler físic de les oficines habilitades a l’efecte.

Última actualització 31/10/2023