Esteu aquí

Registre electrònic

COVID-19 Suspensió dels terminis administratius, de prescripció i de caducitat

Les disposicions addicionals Tercera i Quarta del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 suspenen respectivament els terminis per a la tramitació dels procediments administratius i els de prescripció i caducitat. El còmput dels terminis es reiniciarà un cop perdi vigència el Reial Decret, o en el seu cas, les successives pròrrogues del mateix.

El Registre General és l’instrument de l’Ajuntament de Barcelona per controlar el flux de comunicació entre l’Ajuntament mateix i la ciutadania i altres organitzacions, i dona fe de si s’ha produït o no aquesta comunicació. La seva finalitat és preservar els drets de la ciutadania i també els de l’Administració.

Instància Genèrica per internet

Per cursar-la cal identificar-se  (comprovar els mètodes d'identificació i els requisits tècnics a l'oficina virtual) 

 

Abans cal comprovar que la petició no correspon a un tràmit electrònic específic de la relació de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona, perquè, en aquest cas, podria rebutjar-se d’acord amb l’art. 66.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Verifiqueu que no hi ha un tràmit telemàtic específic  al llistat alfabètic de tràmits realitzables electrònicament 

 

Una vegada s’ha enviat la instància, el registre emetrà automàticament un justificant de la recepció i deixarà constància de les dades de la petició, inclòs el número d’assentament.

 

Quan per raons tècniques, es pugui preveure que el registre no podrà estar operatiu, s’avisarà els usuaris des de la Seu electrònica amb la màxima antelació possible i mentre duri aquesta situació.

 

CIUTADANS: Instància genèrica (inici tràmit online) 

EMPRESES: Instància genèrica (inici tràmit online)

 

Còmput de terminis

Es registren les sol·licituds, els escrits o les comunicacions relatius a tràmits administratius i funciona tots els dies de l’any, durant les 24 hores. A efectes de còmputs de terminis, la recepció de documents en un dia inhàbil es considera efectuada el primer dia hàbil següent. La data i l’hora per la qual es regeix el registre és l’establerta per la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona.

Quan, per raons tècniques, es pugui preveure que el registre no estarà operatiu, s’avisarà les persones usuàries des de la seu electrònica amb la màxima antelació possible i mentre duri aquesta situació.

Documents adjunts

Si cal adjuntar documents, han d’estar en algun dels formats admesos (PDF, JPG o TIFF) i tenir una mida limitada segons el tràmit específic.

En el cas de la instància telemàtica genèrica, hi ha un límit de cinc documents annexos i una mida màxima de 5 Mb en total; quan els documents sobrepassen la mida màxima i es vol cursar igualment la sol·licitud, el tràmit de sol·licitud s’acaba sense documents adjunts.

 

Canal presencial

D'ACORD AMB LA DECLARACIÓ DE L'ESTAT D'ALARMA, TOTS ELS PUNTS DE REGISTRE PRESENCIALS ESTARAN TANCATS FINS A NOU AVÍS. Si disposeu de certificat digital, podeu utilitzar el registre telemàtic.

Descarrega model de petició autoemplenable (presencial)

Un cop emplenada imprimiu-la, signeu-la i lliureu-la en qualsevol registre presencial de l'Ajuntament de Barcelona (vegeuadreces i horaris dels registres en el requadre adjunt).

 

Instrucció per al funcionament del Registre General

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 22/05/2020