Esteu aquí

Montserrat Ballarín Espuña

Partit dels Socialistes de Catalunya

Declaracions d'activitats

Declaració inicial12.06.2019

C.1
Activitats públiques
C.1. Activitats públiques
C.1.1
Càrrecs que exerceix amb caràcter institucional o per als quals ha estat designat/da per la seva condició, amb caràcter unipersonal i/o en òrgans col·legiats directius o consells d’administració, de qualsevol administració, organismes i/o empreses de capital públic.
C.1.1. Càrrecs que exerceix amb caràcter institucional o per als quals ha estat designat/da per la seva condició, amb caràcter unipersonal i/o en òrgans col·legiats directius o consells d’administració, de qualsevol administració, organismes i/o empreses de capital públic.
Càrrec
Organisme
Retribució bruta anual
Retribució neta mensual
Import brut dieta
Import net dieta
Núm. aprox de sessions
REGIDORA
AJUNTAMENT DE BARCELONA
80899.31 €
4000 €
0 €
0 €
0
DIPUTADA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
0 €
0 €
1712.79 €
1370 €
11

Càrrec

REGIDORA

Organisme

AJUNTAMENT DE BARCELONA

Retribució bruta anual

80899.31 €

Retribució neta mensual

4000 €

Import brut dieta

0 €

Import net dieta

0 €

Núm. aprox de sessions

0

Càrrec

DIPUTADA

Organisme

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Retribució bruta anual

0 €

Retribució neta mensual

0 €

Import brut dieta

1712.79 €

Import net dieta

1370 €

Núm. aprox de sessions

11

C.1.2
Altres activitats públiques i càrrecs institucionals
C.1.2. Altres activitats públiques i càrrecs institucionals
Càrrec
Organisme
Retribució bruta anual
Retribució neta mensual
Import brut dieta
Núm. aprox de sessions
PROFESSORA CONVIDADA
UNVIVERSITAT POMPEU FABRA
0 €
0 €
0 €
0

Càrrec

PROFESSORA CONVIDADA

Organisme

UNVIVERSITAT POMPEU FABRA

Retribució bruta anual

0 €

Retribució neta mensual

0 €

Import brut dieta

0 €

Núm. aprox de sessions

0

C.1.3
Percepció de pensions de drets passius o de la Seguretat Social
C.1.3. Percepció de pensions de drets passius o de la Seguretat Social
Res a declarar
C.2
Activitats privades
(inclou les realitzades per compte propi o d’altri; l’exercici de càrrecs amb funcions de direcció, representació o assessorament de societats mercantils i civils, fundacions i consorcis amb finalitat lucrativa; els càrrecs i/o participació superior al 10% en el capital del/de la declarant, cònjuge o persona vinculada amb anàloga relació de convivència afectiva i descendents sobre els que s’exerceixi la representació legal, en empreses d’obres, serveis o subministraments, qualsevol que sigui la seva naturalesa, concertades amb el sector públic estatal, autonòmic o local).
C.2. Activitats privades
(inclou les realitzades per compte propi o d’altri; l’exercici de càrrecs amb funcions de direcció, representació o assessorament de societats mercantils i civils, fundacions i consorcis amb finalitat lucrativa; els càrrecs i/o participació superior al 10% en el capital del/de la declarant, cònjuge o persona vinculada amb anàloga relació de convivència afectiva i descendents sobre els que s’exerceixi la representació legal, en empreses d’obres, serveis o subministraments, qualsevol que sigui la seva naturalesa, concertades amb el sector públic estatal, autonòmic o local).
Res a declarar
D
Observança del principi de transparència i prevenció de conflictes d’interessos:
D. Observança del principi de transparència i prevenció de conflictes d’interessos:
Relació d’activitats i càrrecs no inclosos en els apartats anteriors que exerceix el/la interessat/da en la data de la declaració i pel quals no percep cap retribució, indemnització o dieta.
Denominació
Ens, entitat o organisme
MEMBRE PATRONAT
FUNDACIÓ PI I SUNYER
MEMBRE PATRONAT
FUNDACIÓ FORMACIÓ PROFESSIONAL
MEMBRE CONSELL ADMINISTRACIÓ
BARCELONA ACTIVA, S.A.U.
MEMBRE CONSELL ADMINISTRACIÓ
MERCABARNA, S.A.
MEMBRE CONSELL RECTOR
INSTITUT MUNICIPAL D'HISENDA
MEMBRE CONSELL RECTOR
INSTITUT MUNICIPAL DE MERCATS DE BARCELONA

Denominació

MEMBRE PATRONAT

Ens, entitat o organisme

FUNDACIÓ PI I SUNYER

Denominació

MEMBRE PATRONAT

Ens, entitat o organisme

FUNDACIÓ FORMACIÓ PROFESSIONAL

Denominació

MEMBRE CONSELL ADMINISTRACIÓ

Ens, entitat o organisme

BARCELONA ACTIVA, S.A.U.

Denominació

MEMBRE CONSELL ADMINISTRACIÓ

Ens, entitat o organisme

MERCABARNA, S.A.

Denominació

MEMBRE CONSELL RECTOR

Ens, entitat o organisme

INSTITUT MUNICIPAL D'HISENDA

Denominació

MEMBRE CONSELL RECTOR

Ens, entitat o organisme

INSTITUT MUNICIPAL DE MERCATS DE BARCELONA

E
Observacions, aclariments o ampliació de dades
E. Observacions, aclariments o ampliació de dades
Els imports econòmics corresponents a les dietes i indemnitzacions es cedeixen o aporten a organitzacions i entitats, d'acord amb el compromís assumit pels Regidors i Regidores del Grup Municipal Socialista

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 01/01/1970