Esteu aquí

Janet Sanz Cid

Barcelona en Comú

Declaracions d'activitats

Declaració inicial13.06.2019

C.1
Activitats públiques
C.1. Activitats públiques
C.1.1
Càrrecs que exerceix amb caràcter institucional o per als quals ha estat designat/da per la seva condició, amb caràcter unipersonal i/o en òrgans col·legiats directius o consells d’administració, de qualsevol administració, organismes i/o empreses de capital públic.
C.1.1. Càrrecs que exerceix amb caràcter institucional o per als quals ha estat designat/da per la seva condició, amb caràcter unipersonal i/o en òrgans col·legiats directius o consells d’administració, de qualsevol administració, organismes i/o empreses de capital públic.
Càrrec
Organisme
Retribució bruta anual
Retribució neta mensual
Import brut dieta
Import net dieta
Núm. aprox de sessions
Tinenta d'Alcaldia
Ajuntament Barcelona
97927.46 €
4710.35 €
0 €
0 €
0

Càrrec

Tinenta d'Alcaldia

Organisme

Ajuntament Barcelona

Retribució bruta anual

97927.46 €

Retribució neta mensual

4710.35 €

Import brut dieta

0 €

Import net dieta

0 €

Núm. aprox de sessions

0

C.1.2
Altres activitats públiques i càrrecs institucionals
C.1.2. Altres activitats públiques i càrrecs institucionals
Càrrec
Organisme
Retribució bruta anual
Retribució neta mensual
Import brut dieta
Núm. aprox de sessions
Vicepresidència
Àrea Metropolitana de Barcelona
0 €
0 €
0 €
0
Presidència
Tersa
0 €
0 €
0 €
0
Vicepresidència
Barcelona Regional
0 €
0 €
0 €
0
Presidència
Consorci del Besòs
0 €
0 €
0 €
0
Presidència
Campus Diagonal Besòs
0 €
0 €
0 €
0
Presidència
Agència Ecologia Urbana
0 €
0 €
0 €
0
Presidència Comissió Executiva
PEMB
0 €
0 €
0 €
0
Vicepresidència
IERMB
0 €
0 €
0 €
0
Membre Consell d'Administració
Autoritat Portuària de Barcelona
0 €
0 €
0 €
0

Càrrec

Vicepresidència

Organisme

Àrea Metropolitana de Barcelona

Retribució bruta anual

0 €

Retribució neta mensual

0 €

Import brut dieta

0 €

Núm. aprox de sessions

0

Càrrec

Presidència

Organisme

Tersa

Retribució bruta anual

0 €

Retribució neta mensual

0 €

Import brut dieta

0 €

Núm. aprox de sessions

0

Càrrec

Vicepresidència

Organisme

Barcelona Regional

Retribució bruta anual

0 €

Retribució neta mensual

0 €

Import brut dieta

0 €

Núm. aprox de sessions

0

Càrrec

Presidència

Organisme

Consorci del Besòs

Retribució bruta anual

0 €

Retribució neta mensual

0 €

Import brut dieta

0 €

Núm. aprox de sessions

0

Càrrec

Presidència

Organisme

Campus Diagonal Besòs

Retribució bruta anual

0 €

Retribució neta mensual

0 €

Import brut dieta

0 €

Núm. aprox de sessions

0

Càrrec

Presidència

Organisme

Agència Ecologia Urbana

Retribució bruta anual

0 €

Retribució neta mensual

0 €

Import brut dieta

0 €

Núm. aprox de sessions

0

Càrrec

Presidència Comissió Executiva

Organisme

PEMB

Retribució bruta anual

0 €

Retribució neta mensual

0 €

Import brut dieta

0 €

Núm. aprox de sessions

0

Càrrec

Vicepresidència

Organisme

IERMB

Retribució bruta anual

0 €

Retribució neta mensual

0 €

Import brut dieta

0 €

Núm. aprox de sessions

0

Càrrec

Membre Consell d'Administració

Organisme

Autoritat Portuària de Barcelona

Retribució bruta anual

0 €

Retribució neta mensual

0 €

Import brut dieta

0 €

Núm. aprox de sessions

0

C.1.3
Percepció de pensions de drets passius o de la Seguretat Social
C.1.3. Percepció de pensions de drets passius o de la Seguretat Social
Res a declarar
C.2
Activitats privades
(inclou les realitzades per compte propi o d’altri; l’exercici de càrrecs amb funcions de direcció, representació o assessorament de societats mercantils i civils, fundacions i consorcis amb finalitat lucrativa; els càrrecs i/o participació superior al 10% en el capital del/de la declarant, cònjuge o persona vinculada amb anàloga relació de convivència afectiva i descendents sobre els que s’exerceixi la representació legal, en empreses d’obres, serveis o subministraments, qualsevol que sigui la seva naturalesa, concertades amb el sector públic estatal, autonòmic o local).
C.2. Activitats privades
(inclou les realitzades per compte propi o d’altri; l’exercici de càrrecs amb funcions de direcció, representació o assessorament de societats mercantils i civils, fundacions i consorcis amb finalitat lucrativa; els càrrecs i/o participació superior al 10% en el capital del/de la declarant, cònjuge o persona vinculada amb anàloga relació de convivència afectiva i descendents sobre els que s’exerceixi la representació legal, en empreses d’obres, serveis o subministraments, qualsevol que sigui la seva naturalesa, concertades amb el sector públic estatal, autonòmic o local).
Res a declarar
D
Observança del principi de transparència i prevenció de conflictes d’interessos:
D. Observança del principi de transparència i prevenció de conflictes d’interessos:
Relació d’activitats i càrrecs no inclosos en els apartats anteriors que exerceix el/la interessat/da en la data de la declaració i pel quals no percep cap retribució, indemnització o dieta.
Denominació
Ens, entitat o organisme
Presidència
Bimsa
Presidència
Parcs i Jardins
Presidència
Insititut Municipal d'Urbanisme
Presidència
IMPUiQV
Vocal
Fundació Bit Habitat
Presidència
Patronat Fundació Barcelona Zoo

Denominació

Presidència

Ens, entitat o organisme

Bimsa

Denominació

Presidència

Ens, entitat o organisme

Parcs i Jardins

Denominació

Presidència

Ens, entitat o organisme

Insititut Municipal d'Urbanisme

Denominació

Presidència

Ens, entitat o organisme

IMPUiQV

Denominació

Vocal

Ens, entitat o organisme

Fundació Bit Habitat

Denominació

Presidència

Ens, entitat o organisme

Patronat Fundació Barcelona Zoo

Variació17.10.2019

C.1
Activitats públiques
C.1. Activitats públiques
C.1.2
Altres activitats públiques i càrrecs institucionals
C.1.2. Altres activitats públiques i càrrecs institucionals
Càrrec
Organisme
Retribució bruta anual
Retribució neta mensual
Import brut dieta
Núm. aprox de sessions
Presidència
Tersa
0 €
0 €
0 €
0
Vicepresidència
Barcelona Regional
0 €
0 €
0 €
0
Presidència
Consorci del Besòs
0 €
0 €
0 €
0
Presidència
Campus Diagonal Besòs
0 €
0 €
0 €
0
Presidència
Agència Ecologia Urbana
0 €
0 €
0 €
0
Membre Consell d'Administració
Autoritat Portuària de Barcelona
0 €
0 €
0 €
0
Vice Presidenta Primera
ATM
0 €
0 €
0 €
0

Càrrec

Presidència

Organisme

Tersa

Retribució bruta anual

0 €

Retribució neta mensual

0 €

Import brut dieta

0 €

Núm. aprox de sessions

0

Càrrec

Vicepresidència

Organisme

Barcelona Regional

Retribució bruta anual

0 €

Retribució neta mensual

0 €

Import brut dieta

0 €

Núm. aprox de sessions

0

Càrrec

Presidència

Organisme

Consorci del Besòs

Retribució bruta anual

0 €

Retribució neta mensual

0 €

Import brut dieta

0 €

Núm. aprox de sessions

0

Càrrec

Presidència

Organisme

Campus Diagonal Besòs

Retribució bruta anual

0 €

Retribució neta mensual

0 €

Import brut dieta

0 €

Núm. aprox de sessions

0

Càrrec

Presidència

Organisme

Agència Ecologia Urbana

Retribució bruta anual

0 €

Retribució neta mensual

0 €

Import brut dieta

0 €

Núm. aprox de sessions

0

Càrrec

Membre Consell d'Administració

Organisme

Autoritat Portuària de Barcelona

Retribució bruta anual

0 €

Retribució neta mensual

0 €

Import brut dieta

0 €

Núm. aprox de sessions

0

Càrrec

Vice Presidenta Primera

Organisme

ATM

Retribució bruta anual

0 €

Retribució neta mensual

0 €

Import brut dieta

0 €

Núm. aprox de sessions

0

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 01/01/1970