Esteu aquí

Gemma Tarafa Orpinell

Barcelona en Comú

Declaracions d'activitats

Declaració inicial13.06.2019

C.1
Activitats públiques
C.1. Activitats públiques
C.1.1
Càrrecs que exerceix amb caràcter institucional o per als quals ha estat designat/da per la seva condició, amb caràcter unipersonal i/o en òrgans col·legiats directius o consells d’administració, de qualsevol administració, organismes i/o empreses de capital públic.
C.1.1. Càrrecs que exerceix amb caràcter institucional o per als quals ha estat designat/da per la seva condició, amb caràcter unipersonal i/o en òrgans col·legiats directius o consells d’administració, de qualsevol administració, organismes i/o empreses de capital públic.
Càrrec
Organisme
Retribució bruta anual
Retribució neta mensual
Import brut dieta
Import net dieta
Núm. aprox de sessions
Comissionada de Salut i Diversitat Funcional
Ajuntament de Barcelona
68000 €
2200 €
0 €
0 €
12

Càrrec

Comissionada de Salut i Diversitat Funcional

Organisme

Ajuntament de Barcelona

Retribució bruta anual

68000 €

Retribució neta mensual

2200 €

Import brut dieta

0 €

Import net dieta

0 €

Núm. aprox de sessions

12

C.1.2
Altres activitats públiques i càrrecs institucionals
C.1.2. Altres activitats públiques i càrrecs institucionals
Càrrec
Organisme
Retribució bruta anual
Retribució neta mensual
Import brut dieta
Núm. aprox de sessions
Vicepresidenta
Consorci Sanitari de Barcelona
0 €
0 €
0 €
2
Vicepresidenta
Consorci Parc Salut Mar
0 €
0 €
0 €
12
Presidenta
Agència Salut Pública de Barcelona
0 €
0 €
0 €
4
Presidenta
PAMEM
0 €
0 €
0 €
2
Membre Consell Rector i Comissió Executiva
Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
0 €
0 €
0 €
2
Vicepresidenta
Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques
0 €
0 €
0 €
2
Membre Patronat
Fundació Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
0 €
0 €
0 €
12
Membre suplent Patronat
Fundació Privada Institut de Salut Global Barcelona
0 €
0 €
0 €
2

Càrrec

Vicepresidenta

Organisme

Consorci Sanitari de Barcelona

Retribució bruta anual

0 €

Retribució neta mensual

0 €

Import brut dieta

0 €

Núm. aprox de sessions

2

Càrrec

Vicepresidenta

Organisme

Consorci Parc Salut Mar

Retribució bruta anual

0 €

Retribució neta mensual

0 €

Import brut dieta

0 €

Núm. aprox de sessions

12

Càrrec

Presidenta

Organisme

Agència Salut Pública de Barcelona

Retribució bruta anual

0 €

Retribució neta mensual

0 €

Import brut dieta

0 €

Núm. aprox de sessions

4

Càrrec

Presidenta

Organisme

PAMEM

Retribució bruta anual

0 €

Retribució neta mensual

0 €

Import brut dieta

0 €

Núm. aprox de sessions

2

Càrrec

Membre Consell Rector i Comissió Executiva

Organisme

Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona

Retribució bruta anual

0 €

Retribució neta mensual

0 €

Import brut dieta

0 €

Núm. aprox de sessions

2

Càrrec

Vicepresidenta

Organisme

Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques

Retribució bruta anual

0 €

Retribució neta mensual

0 €

Import brut dieta

0 €

Núm. aprox de sessions

2

Càrrec

Membre Patronat

Organisme

Fundació Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Retribució bruta anual

0 €

Retribució neta mensual

0 €

Import brut dieta

0 €

Núm. aprox de sessions

12

Càrrec

Membre suplent Patronat

Organisme

Fundació Privada Institut de Salut Global Barcelona

Retribució bruta anual

0 €

Retribució neta mensual

0 €

Import brut dieta

0 €

Núm. aprox de sessions

2

C.1.3
Percepció de pensions de drets passius o de la Seguretat Social
C.1.3. Percepció de pensions de drets passius o de la Seguretat Social
Res a declarar
C.2
Activitats privades
(inclou les realitzades per compte propi o d’altri; l’exercici de càrrecs amb funcions de direcció, representació o assessorament de societats mercantils i civils, fundacions i consorcis amb finalitat lucrativa; els càrrecs i/o participació superior al 10% en el capital del/de la declarant, cònjuge o persona vinculada amb anàloga relació de convivència afectiva i descendents sobre els que s’exerceixi la representació legal, en empreses d’obres, serveis o subministraments, qualsevol que sigui la seva naturalesa, concertades amb el sector públic estatal, autonòmic o local).
C.2. Activitats privades
(inclou les realitzades per compte propi o d’altri; l’exercici de càrrecs amb funcions de direcció, representació o assessorament de societats mercantils i civils, fundacions i consorcis amb finalitat lucrativa; els càrrecs i/o participació superior al 10% en el capital del/de la declarant, cònjuge o persona vinculada amb anàloga relació de convivència afectiva i descendents sobre els que s’exerceixi la representació legal, en empreses d’obres, serveis o subministraments, qualsevol que sigui la seva naturalesa, concertades amb el sector públic estatal, autonòmic o local).
Res a declarar
D
Observança del principi de transparència i prevenció de conflictes d’interessos:
D. Observança del principi de transparència i prevenció de conflictes d’interessos:
Relació d’activitats i càrrecs no inclosos en els apartats anteriors que exerceix el/la interessat/da en la data de la declaració i pel quals no percep cap retribució, indemnització o dieta.
Denominació
Ens, entitat o organisme

Denominació

Ens, entitat o organisme

E
Observacions, aclariments o ampliació de dades
E. Observacions, aclariments o ampliació de dades
La retribució anual és la que s'indica, tot i que, en aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú percebo uns ingressos nets mensuals de 2200€.

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 01/01/1970