Esteu aquí

Jose Bou Vila

Partit Popular

Declaracions d'activitats

Declaració inicial14.06.2019

C.1
Activitats públiques
C.1. Activitats públiques
C.1.1
Càrrecs que exerceix amb caràcter institucional o per als quals ha estat designat/da per la seva condició, amb caràcter unipersonal i/o en òrgans col·legiats directius o consells d’administració, de qualsevol administració, organismes i/o empreses de capital públic.
C.1.1. Càrrecs que exerceix amb caràcter institucional o per als quals ha estat designat/da per la seva condició, amb caràcter unipersonal i/o en òrgans col·legiats directius o consells d’administració, de qualsevol administració, organismes i/o empreses de capital públic.
Res a declarar
C.1.2
Altres activitats públiques i càrrecs institucionals
C.1.2. Altres activitats públiques i càrrecs institucionals
Res a declarar
C.1.3
Percepció de pensions de drets passius o de la Seguretat Social
C.1.3. Percepció de pensions de drets passius o de la Seguretat Social
Res a declarar
C.2
Activitats privades
(inclou les realitzades per compte propi o d’altri; l’exercici de càrrecs amb funcions de direcció, representació o assessorament de societats mercantils i civils, fundacions i consorcis amb finalitat lucrativa; els càrrecs i/o participació superior al 10% en el capital del/de la declarant, cònjuge o persona vinculada amb anàloga relació de convivència afectiva i descendents sobre els que s’exerceixi la representació legal, en empreses d’obres, serveis o subministraments, qualsevol que sigui la seva naturalesa, concertades amb el sector públic estatal, autonòmic o local).
C.2. Activitats privades
(inclou les realitzades per compte propi o d’altri; l’exercici de càrrecs amb funcions de direcció, representació o assessorament de societats mercantils i civils, fundacions i consorcis amb finalitat lucrativa; els càrrecs i/o participació superior al 10% en el capital del/de la declarant, cònjuge o persona vinculada amb anàloga relació de convivència afectiva i descendents sobre els que s’exerceixi la representació legal, en empreses d’obres, serveis o subministraments, qualsevol que sigui la seva naturalesa, concertades amb el sector públic estatal, autonòmic o local).
Denominació
Activitat
Càrrec
Retribució bruta anual
Retribució neta mensual
Import brut dieta
Import net dieta
Núm. aprox de sessions
Jaime Bou S.A.U.
Elaboración y venta de pan y bolleria
Administrador único
35812 €
28658.18 €
0 €
0 €
0
Bahía Franc
Promotora inmobiliaria
Administrador único
34439.5 €
27340.8 €
0 €
0 €
0

Denominació

Jaime Bou S.A.U.

Activitat

Elaboración y venta de pan y bolleria

Càrrec

Administrador único

Retribució bruta anual

35812 €

Retribució neta mensual

28658.18 €

Import brut dieta

0 €

Import net dieta

0 €

Núm. aprox de sessions

0

Denominació

Bahía Franc

Activitat

Promotora inmobiliaria

Càrrec

Administrador único

Retribució bruta anual

34439.5 €

Retribució neta mensual

27340.8 €

Import brut dieta

0 €

Import net dieta

0 €

Núm. aprox de sessions

0

D
Observança del principi de transparència i prevenció de conflictes d’interessos:
D. Observança del principi de transparència i prevenció de conflictes d’interessos:
Relació d’activitats i càrrecs no inclosos en els apartats anteriors que exerceix el/la interessat/da en la data de la declaració i pel quals no percep cap retribució, indemnització o dieta.
Denominació
Ens, entitat o organisme

Denominació

Ens, entitat o organisme

Variació20.06.2019

C.2
Activitats privades
(inclou les realitzades per compte propi o d’altri; l’exercici de càrrecs amb funcions de direcció, representació o assessorament de societats mercantils i civils, fundacions i consorcis amb finalitat lucrativa; els càrrecs i/o participació superior al 10% en el capital del/de la declarant, cònjuge o persona vinculada amb anàloga relació de convivència afectiva i descendents sobre els que s’exerceixi la representació legal, en empreses d’obres, serveis o subministraments, qualsevol que sigui la seva naturalesa, concertades amb el sector públic estatal, autonòmic o local).
C.2. Activitats privades
(inclou les realitzades per compte propi o d’altri; l’exercici de càrrecs amb funcions de direcció, representació o assessorament de societats mercantils i civils, fundacions i consorcis amb finalitat lucrativa; els càrrecs i/o participació superior al 10% en el capital del/de la declarant, cònjuge o persona vinculada amb anàloga relació de convivència afectiva i descendents sobre els que s’exerceixi la representació legal, en empreses d’obres, serveis o subministraments, qualsevol que sigui la seva naturalesa, concertades amb el sector públic estatal, autonòmic o local).
Denominació
Activitat
Càrrec
Retribució bruta anual
Retribució neta mensual
Import brut dieta
Import net dieta
Núm. aprox de sessions
Jaime Bou S.A.U.
Elaboración y venta de pan y bolleria
Administrador único
35812 €
1949.01 €
0 €
0 €
0
Bahía Franc
Promotora inmobiliaria
Administrador único
34439.5 €
2278.3 €
0 €
0 €
0

Denominació

Jaime Bou S.A.U.

Activitat

Elaboración y venta de pan y bolleria

Càrrec

Administrador único

Retribució bruta anual

35812 €

Retribució neta mensual

1949.01 €

Import brut dieta

0 €

Import net dieta

0 €

Núm. aprox de sessions

0

Denominació

Bahía Franc

Activitat

Promotora inmobiliaria

Càrrec

Administrador único

Retribució bruta anual

34439.5 €

Retribució neta mensual

2278.3 €

Import brut dieta

0 €

Import net dieta

0 €

Núm. aprox de sessions

0

E
Observacions, aclariments o ampliació de dades
E. Observacions, aclariments o ampliació de dades
Correcció error material import net mensual

Variació22.10.2019

C.1
Activitats públiques
C.1. Activitats públiques
C.1.1
Càrrecs que exerceix amb caràcter institucional o per als quals ha estat designat/da per la seva condició, amb caràcter unipersonal i/o en òrgans col·legiats directius o consells d’administració, de qualsevol administració, organismes i/o empreses de capital públic.
C.1.1. Càrrecs que exerceix amb caràcter institucional o per als quals ha estat designat/da per la seva condició, amb caràcter unipersonal i/o en òrgans col·legiats directius o consells d’administració, de qualsevol administració, organismes i/o empreses de capital públic.
Càrrec
Organisme
Retribució bruta anual
Retribució neta mensual
Import brut dieta
Import net dieta
Núm. aprox de sessions
President Grup Municipal PP
Ajuntament de Barcelona
78710 €
0 €
0 €
0 €
0

Càrrec

President Grup Municipal PP

Organisme

Ajuntament de Barcelona

Retribució bruta anual

78710 €

Retribució neta mensual

0 €

Import brut dieta

0 €

Import net dieta

0 €

Núm. aprox de sessions

0

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 01/01/1970