Esteu aquí

Ada Colau Ballano

Barcelona en Comú

Declaracions de béns

Declaració inicial14.06.2019

A. Béns inmobles (pisos, cases, locals, aparcaments, terrenys, sòl agrícola, etc.)
Tipus de bé
Municipi
% titularitat
Any adquisició
Càrregues o deutes corresponents al/a la declarant

Tipus de bé

Municipi

% titularitat

Any adquisició

Càrregues o deutes corresponents al/a la declarant

B. Béns mobles
B.1 Vehicles
Marca i model
Any matriculació
Any adquisició

Marca i model

Any matriculació

Any adquisició

B.2 Valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis (deute públic, obligaciones, bons, certificats de dipòsits, pagarés i altres valors equivalents)
Descripció
Valoració

Descripció

Valoració

B.3 Valors representatius de la participació en fons propis de qualsevol tipus d'entitat (accions i participacions)
Descripció
Valoració o nombre de títols

Descripció

Valoració o nombre de títols

B.4 Dipòsits en compte corrent o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres imposicions en compte
Entitat dipositària
% titularitat
Saldo mitjà corresponent al/a declarant
Caixa d'Enginyers
100 %
4969.96 €
Caixa d'Enginyers
100 %
25428.18 €
BBVA
50 %
2872 €

Entitat dipositària

Caixa d'Enginyers

% titularitat

100 %

Saldo mitjà corresponent al/a declarant

4969.96 €

Entitat dipositària

Caixa d'Enginyers

% titularitat

100 %

Saldo mitjà corresponent al/a declarant

25428.18 €

Entitat dipositària

BBVA

% titularitat

50 %

Saldo mitjà corresponent al/a declarant

2872 €

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 01/01/1970