Esteu aquí

Maria Rosa Alarcon Montañes

Partit dels Socialistes de Catalunya

Declaracions de béns

Declaració inicial06.06.2019

A. Béns inmobles (pisos, cases, locals, aparcaments, terrenys, sòl agrícola, etc.)
Tipus de bé
Municipi
% titularitat
Any adquisició
Càrregues o deutes corresponents al/a la declarant
Pis
Barcelona
50 %
2001
43.660,095

Tipus de bé

Pis

Municipi

Barcelona

% titularitat

50 %

Any adquisició

2001

Càrregues o deutes corresponents al/a la declarant

43.660,095

B. Béns mobles
B.1 Vehicles
Marca i model
Any matriculació
Any adquisició
Moto Vespino 107 E
1992
1992

Marca i model

Moto Vespino 107 E

Any matriculació

1992

Any adquisició

1992

B.2 Valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis (deute públic, obligaciones, bons, certificats de dipòsits, pagarés i altres valors equivalents)
Descripció
Valoració

Descripció

Valoració

B.3 Valors representatius de la participació en fons propis de qualsevol tipus d'entitat (accions i participacions)
Descripció
Valoració o nombre de títols

Descripció

Valoració o nombre de títols

B.4 Dipòsits en compte corrent o d'estalvi, a la vista o a termini, comptes financers i altres imposicions en compte
Entitat dipositària
% titularitat
Saldo mitjà corresponent al/a declarant
Caixa d'Enginyers
50 %
17746.5 €

Entitat dipositària

Caixa d'Enginyers

% titularitat

50 %

Saldo mitjà corresponent al/a declarant

17746.5 €

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques
Última actualització 01/01/1970