Esteu aquí

A qui puc recórrer si no estic satisfet/a amb la resposta de l’Ajuntament de Barcelona?

Podreu exercir en tot moment els drets que garanteixen el control de les vostres dades personals: drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament, previstos en la normativa vigent.

Si considereu que els vostres drets no han estat atesos adientment, podeu presentar una petició documentada al/la delegat/ada de Protecció de Dades de l’Ajuntament de Barcelona.

Delegat de Protecció de Dades
Plaça de Sant Jaume, 1, 08002, Barcelona

Formulari per exercir la tutela dels drets de protecció de dades

Via postal

Descarregueu i empleneu el formulari de reclamació de tutela de drets i envieu-lo al Registre General de l’Ajuntament de Barcelona (plaça de Sant Jaume, 1, 08002, Barcelona), juntament amb una fotocòpia de DNI/NIE/passaport i, si escau, documentació justificativa a l'adreça indicada (si sou un/a representant, envieu autorització o poder).

Via presencial

Podeu lliurar el formulari degudament omplert i signat a qualsevol de les oficines d'atenció ciutadana, juntament amb la documentació necessària.

 

En el supòsit que la contestació del delegat/ada de Protecció de Dades designat/ada per l'Ajuntament de Barcelona no us sigui satisfactòria, podeu presentar una reclamació a l’autoritat de control competent.

Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT)
C/Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1ª 08008 - Barcelona

Tel. 93.552.78.00
Fax: 93.552.78.30
apdcat@gencat.cat
www.apdcat.cat

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques

Accesos directes a informació relativa a les dades personals

Última actualització 26/07/2021