Seu electrònica

Ajuntament de Barcelona

Quines activitats de tractament fa l'Ajuntament de Barcelona?

Contingut

L'Ajuntament de Barcelona és responsable de tots els tractaments de dades personals que faci en l'exercici de les seves funcions, competències i poders públics conferits mitjançant disposicions legals, en la prestació de serveis als ciutadans i, amb caràcter general, en tots els àmbits de la gestió de la ciutat.

Els tractaments de dades personals que duu a terme l'Ajuntament de Barcelona es legitimen en les bases jurídiques següents (en ordre de rellevància):

1.- Compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics
Exemple: Carta municipal, Llei reguladora de les hisendes locals, etcètera.

2.- Compliment d'una obligació legal
Exemple: Llei del procediment administratiu, Llei de bases de règim local, etcètera.

3.- Consentiment del/la ciutadà/ana
Casos excepcionals: butlletins
 

Exemples d'activitats de tractament:

  • Consultes, reclamacions i peticions formalitzades per la ciutadania
  • Alta al Padró municipal d'habitants
  • Llicències i permisos
  • Ajuts per al lloguer
  • Convocatòries i processos de selecció de personal
  • Seguretat ciutadana
  • Participació ciutadana
  • Preinscripcions i matriculacions en centres d'ensenyament públic

Última actualització 24/03/2020