Seu electrònica

Ajuntament de Barcelona

Quines garanties m'ofereix l'Ajuntament de Barcelona respecte a les meves dades personals?

Contingut

Com a persones usuàries de les webs municipals, haureu de subministrar les dades personals imprescindibles per a la prestació del servei sol·licitat. Les vostres dades personals seran tractades amb la finalitat de gestionar el tràmit sol·licitat, d’acord amb la legislació administrativa específica.
 

L'Ajuntament de Barcelona garanteix que les dades personals dels ciutadans seran:

Tractades de manera lícita i transparent

Tots els tractaments de l’Ajuntament de Barcelona estan legitimats: per una base legal, en el compliment d’una obligació o també pel consentiment de la persona interessada. Oferint informació específica en cada tractament i difonent aquesta política de privacitat general es compleix el principi de transparència.

Adequades, pertinents i limitades

Cada dada personal recollida per l'Ajuntament de Barcelona contribueix a la consecució de les finalitats del tractament (gestionar el tràmit, enviar notificacions, etcètera) i només seran recollides les que siguin necessàries per al compliment d’aquesta finalitat.

Aquestes dades de caràcter personal s’integren en el corresponent registre d’activitats de tractament de l’Ajuntament de Barcelona i seran tractades amb la finalitat específica de cada tractament, tal com estableix la regulació establerta pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell sobre protecció de dades de caràcter personal.

Conservades durant un període no superior al necessari

L'Ajuntament de Barcelona només conserva les dades personals el temps necessari per complir les obligacions legals.

Recollides amb finalitats determinades

L'Ajuntament no tracta les dades personals per a qualsevol altra finalitat que la que dona origen a la seva recollida, i sempre segons la informació que es facilita prèviament al/la ciutadà/ana.

Exactes i actualitzades

L'Ajuntament de Barcelona posa a disposició de la ciutadania mitjans que permeten rectificar les seves dades personals (per exemple, un nom mal escrit) o actualitzar-les (per exemple, l’adreça postal), sens perjudici del dret de rectificació reconegut a la normativa de protecció de dades.

Tractades de manera segura

L’Ajuntament de Barcelona aplica als tractaments de dades de caràcter personal les mesures de seguretat requerides per la normativa legal, especialment per l’Esquema Nacional de Seguretat, tot tenint en compte la tipologia de les dades, el context i els riscos previsibles.

L’Ajuntament de Barcelona garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal així com la implantació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que en garanteixin la seguretat d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

Última actualització 24/03/2020