Esteu aquí

Quins drets tinc sobre les meves dades?

La normativa reconeix uns drets que permeten a les persones exercir un control efectiu sobre les seves dades. Aquests drets, que només poden ser exercits per la persona interessada o per un/a representant degudament acreditat/ada, són els següents:

  • Retirada del consentiment. En aquells tractaments basats en el vostre consentiment, podeu retirar-lo en qualsevol moment.
  • Accés, rectificació, cancel·lació o supressió (dret a l'oblit), limitació i oposició.
Drets que poden ser exercits
Dret Descripció Observacions Exerceix el dret

Accés

Permet obtenir la confirmació de si existeix o no un tractament de dades. En cas afirmatiu, la persona interessada té dret a accedir a la relació de dades que es tracten, la seva tipologia, finalitat, procedència, cessions realitzades i previstes (si escau) i caducitat.

En cas de sol·licitar accés a imatges de videocàmeres, cal adjuntar una fotografia o imatge de la persona afectada i especificar el següent: adreça de les videocàmeres, data i franja horària (fracció de mitja hora).

Exerceix el dret d’accés

Rectificació

Permet la correcció de dades inexactes o completar les dades incompletes.

Caldrà aportar la documentació que justifiqui la rectificació de dades demanada.

Exerceix el dret de rectificació

Cancel·lació/supressió (dret a l'oblit)

Permet obtenir la supressió de les dades que afecten l’interessat.

En cas d’estimació, la dada quedaria bloquejada (solament a disposició de possibles reclamacions) i s’esborraria quan es complissin els terminis legals de prescripció.

Exerceix el dret de cancel·lació

 

Limitació

Permet emprar les dades només per a reclamacions o protecció de drets d’altri, mentre es verifica l’exactitud de les dades o la licitud del seu ús.

Caldrà acreditar els motius d’acord amb el que estableix el Reglament general europeu de protecció de dades.

Exerceix el dret de limitació

Oposició

Permet demanar a l’Administració que es deixi d’emprar una dada determinada per a un tractament concret.

Aquest exercici de dret ha d’estar motivat de manera adient, tret que l’habilitació legal del tractament sigui exclusivament el consentiment del/la ciutadà/ana.

Exerceix el dret d’oposició

Portabilitat

La persona interessada té dret a rebre en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, les dades personals que l’afecten i que ha facilitat a un responsable del tractament.

La persona interessada té dret que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable, quan sigui tècnicament possible.

Aquí l’enllaç al formulari

Podeu utilitzar les vies següents per exercir els vostres drets:

 

Oficina Virtual

Només cal accedir a l’Oficina Virtual i seguir les instruccions corresponents a cada tràmit.

 

Via postal

Descarregueu i empleneu el formulari de reclamació de tutela de drets i envieu-lo al Registre General de l’Ajuntament de Barcelona (plaça de Sant Jaume, 1, 08002, Barcelona), juntament amb una fotocòpia de DNI/NIE/passaport i, si escau, documentació justificativa a l'adreça indicada (si sou un/a representant, envieu autorització o poder).

 

Via presencial

Podeu lliurar el formulari degudament omplert i signat a qualsevol de les oficines d'atenció ciutadana, juntament amb la documentació necessària.

L’Ajuntament de Barcelona us informarà sobre les actuacions derivades de la vostra petició en el termini d’un mes.

Si es tracta de peticions especialment complexes, el termini es pot ampliar dos mesos més, i fins a un màxim de tres mesos. En aquest cas, l’interessat/ada rebrà una notificació prèvia amb les causes que justifiquen l’allargament del termini.

En cas contrari, s’entendrà com a desestimada la sol·licitud. La persona interessada podrà interposar la reclamació oportuna de tutela de drets al delegat/ada de Protecció de Dades o a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, d’acord amb els articles 8.2 b) i 16 de la Llei 32/2010, d’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Per qualsevol altra consulta que no sigui l’exercici de drets, contacteu amb el Delegat de Protecció de Dades.

Podeu consultar els anuncis de licitació pública de l'Ajuntament a la Plataforma de Serveis de la Generalitat de Catalunya

Per a consultes i informació sobre edictes adreceu-vos a edictes@bcn.cat.

Per a consultes i informació sobre la Gaseta Municipal, adreceu-vos a gaseta@bcn.cat.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC així com a les oficines de registre presencial.

Mentre duri la interrupció, les sol·licituds es poden tramitar a través del REC (enllaç) i també a les oficines de registre presencial (enllaç relació).

Verificació de documentació temporalment fora de servei per raons tècniques
Sistema temporalment fora de servei per raons tècniques

Accesos directes a informació relativa a les dades personals

Última actualització 09/06/2022